REGULAMIN obiektu I WARUNKI REZERWACJI obiektu „głęboki jar”

Będziemy wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

I. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin został sporządzony przez Wynajem pokoi Głęboki Jar Sp. z o.o, z siedzibą w 59-850 Świeradów Zdrój, Żwirki i Wigury 3 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6131591045, który zawiera zasady dotyczące świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji pobytu w hotelu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.glebokijar.pl.
  2. Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili zakończenia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w hotelu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości rezerwacji.

II. Definicje

  1. Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z zapisami Regulaminu,
  2. Usługi – każda z usług świadczona zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie świadczone w ramach hotelu oraz usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu,
  3. Serwis – strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą Systemu rezerwacyjnego
  4. com – operator płatności online
  5. Hotres – program recepcyjny Hotres – Booking Engine z Channel Manager
  6. Oferta bezzwrotna – W przypadku oferty bezzwrotnej Klient wpłaca 100% wartości rezerwacji, która nie podlega zwrotowi. Zmiana daty pobytu nie jest możliwa

III. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, usługi obejmują w szczególności
 2. Krótkotrwały wynajem obiektów zakwaterowania,

IV. Rezerwacja miejsca noclegowego w hotelu

 1. Rezerwacja pobytu w obiekcie „Głęboki Jar” jest możliwa za pośrednictwem serwisu glebokijar.pl
 2. W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko,  termin pobytu, numer telefonu, adres email ) oraz dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu, na wybranych warunkach;

Usługodawca umożliwia złożenie rezerwacji:

 • Online – za pośrednictwem serwisu przy za pośrednictwem systemu Hotres
 • Drogi telefoniczne wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w serwisie,
 • drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Usługodawcy dostępny w serwisie,
 • W recepcji obiektu

V. Sposoby płatności:

 • serwis zapewnia Gościowi możliwość dokonania płatności online z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego poprzez współpracę z serwisem Tpay.com (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/secure-pliki/regulamin.pdf)
 • Usługodawca daje możliwość aby opłata została dokonana w inny sposób w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień potwierdzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej

W celu utrzymania gwarancji rezerwacji Gość jest zobowiązany do uiszczania przedpłaty w formie bezzwrotnego zadatku wartości rezerwacji za pośrednictwem płatności online w terminie wskazanym przez Hotel w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku braku dokonania płatności we wskazanym terminie Obiekt ma prawo anulować rezerwację.

VI. Dokonanie rezerwacji

 1. Gość jest zobowiązany do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych.
 2. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym
 3. W przypadku dokonywania rezerwacji online konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę” oraz dokonanie zapłaty poprzez system Tpay.com
 4. Po dokonaniu opłaty za pomocą Systemu Tpay Usługodawca prześle Gościowi potwierdzenie jej dokonania wraz z informacjami niezbędnymi i dotyczącymi rezerwacji.
 5. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Tpay.com
 6. „Głęboki Jar” oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

W czasie rezerwacji Usługodawca informuje o:

 • głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią danych przekazanych przez Gościa oraz o cenie usług,
 • danych identyfikujących Usługodawcę,
 • braku prawa odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego od umowy o świadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • konieczności dodatkowej płatności za usługi nie objęte rezerwacją, w przypadku zamawiania przez Gościa dodatkowych usług podczas pobytu w hotelu.

VII. Warunki anulacji:

 1. Anulowanie rezerwacji możliwe jest za pośrednictwem:
  1. Drogi telefoniczne wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w serwisie,
  2. drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Usługodawcy dostępny w serwisie,
  3. W recepcji Hotelu
 2. W przypadku braku dokonania płatności we wskazanym terminie Hotel ma prawo anulować rezerwację.
  Zwrot zadatku jest zależny  od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień potwierdzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  W przypadku niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacone przedpłaty przepadają. Ponadto skrócenie pobytu lub niewykorzystanie któregokolwiek z jego elementów nie powoduje zmniejszenia wartości rezerwacji.
 3. W przypadku oferty bezzwrotnej Klient wpłaca 100% wartości rezerwacji, która nie podlega zwrotowi. Zmiana daty pobytu nie jest możliwa.
  W przypadku odwołania lub niepojawienia się Gościa w obiekcie opłata za odwołanie będzie równa całkowitej kwocie rezerwacji.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: biuro@glebokijar.pl, pisemnie na adres Usługodawcy lub pod numerem telefonu 791 391 953
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

IX. Regulamin funkcjonowania hotelu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa hotel przechowuje pozostawione rzeczy przez okres 3 miesięcy.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Osoby niezameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu recepcji hotelowej
 5. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu hotelu wyrządzone przez siebie, osoby za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające.
 6. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 7. W przypadku powstania szkody w pokoju z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

X. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
 2. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 4. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

XI. Obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca głównie zobowiązany jest do:
  1. Wykonania usługi z zachowaniem najwyższej staranności.
  2. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie usługi.
  3. Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie umiejętności oraz niezbędną wiedzę w ramach wykonywanych usług
  4. Usługodawca oświadcza, że posiada zasoby materialne i ludzkie do wykonania przedmiotu świadczonych usług

XII. Dane osobowe

 1. W trakcie dokonywania rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest : „Głęboki Jar”
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński, ul. Młyńska 12A 58-570 Jelenia Góra, NIP: 611-227-24-45.
 4. „Głęboki Jar” i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
 5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi rezerwacji.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1030) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Usługobiorcę.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.